near

[nɪə(r)] [nɪr]

adv. 距离不远,在附近;不久,很快;差不多,几乎

prep. 在......附近,靠近;接近(某时间、某事件);(用于数字前)接近;与......相似;近乎(一种状态),就要

adj. 近,在附近;差不多的;与……相似;不久以后;随后,接近;近亲的;(车辆)近路缘一侧的;<古>(人)吝啬的,小气的

v. (时间或空间上)接近,靠近

[ 第三人称单数:nears 现在分词:nearing 过去式:neared 过去分词:neared 比较级:nearer 最高级:nearest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-25 01:14:39 2023-03-25 01:00:52 2023-03-25 01:07:22 2023-03-25 00:55:26 2023-03-25 02:09:44 2023-03-25 01:02:25 2023-03-25 02:51:59 2023-03-25 02:16:23 2023-03-25 02:03:19 2023-03-25 02:23:21 2023-03-25 02:30:40 2023-03-25 02:59:43 2023-03-25 01:45:45 2023-03-25 01:25:14 2023-03-25 03:05:53 2023-03-25 01:46:23 2023-03-25 02:01:23 2023-03-25 02:13:44 2023-03-25 01:43:45 2023-03-25 01:25:38