over

[ˈəʊvə(r)] [ˈoʊvər]

adv. 从直立位置向下,落下,倒下;在上面,在上方;翻过,翻转;穿过(街道、开阔的空间等);完全覆盖(某人或某物);以上,大于,多于;剩下,余下;再,又;改换,转换;结束,完;弯下,折起来;去,到(某处);很,太;仔细地;度过一段时间

prep. 在……上面,盖在……上面;悬在……上面,向……上方;从一边到另一边,穿越;在……的远端(或对面);从……落下;遍及;多于(某时间、数量、花费等);控制,统治,支配;在……期间;渡过(困难阶段或局面);由于,关于;利用,通过;声音大于;比……更好,优于;尽管;漏掉,略过;除以

n. (板球)一轮投球

adj. 结束的,完了的;剩下的;倒下的;弯下的,折起来的

v. 越过

【名】 (Over)(美、英、德)奥韦尔(人名)

[ 复数:overs 第三人称单数:overs 现在分词:overing 过去式:overed 过去分词:overed]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-22 10:36:06 2023-03-22 10:13:00 2023-03-22 10:12:04 2023-03-22 09:07:58 2023-03-22 10:34:09 2023-03-22 09:05:38 2023-03-22 09:51:01 2023-03-22 10:01:23 2023-03-22 09:45:44 2023-03-22 10:29:51 2023-03-22 09:57:16 2023-03-22 10:16:37 2023-03-22 10:14:01 2023-03-22 08:21:19 2023-03-22 08:25:08 2023-03-22 08:24:55 2023-03-22 08:31:03 2023-03-22 08:57:58 2023-03-22 09:04:41 2023-03-22 09:51:41